Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteeseen on tehty muutoksia 23.4.2021: rekisterinpitäjä on muuttunut. 

1. Rekisterinpitäjä

TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland

Yhteystiedot:
toimisto@goldinthenet.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland

Email toimisto@goldinthenet.com

2. Rekisteröidyt

TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin asiakas- ja suoramarkkinointirekisterissä ovat asiakkaat ja heidän huoltajat, yritykset mahdolliset potentiaaliset asiakkaat sekä potentiaalisten asiakkaiden joukkueenjohtajat ja/tai maalivahtivalmentajat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
 • palveluiden markkinointiin ja myyntiin
 • maksusuoritusten valvontaan ja perintään
 • TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Osallistujan nimi
 • Vanhempien nimi / nimet
 • Kotiosoite
 • Sähköposti-osoite
 • Puhelinnumero (osallistuja & vanhemmat)
 • Osallistujan syntymäaika
 • Osallistujan harjoituspaidan koko
 • Osallistujan allergiat tai sairaudet, jos ilmoitettu
 • Osallistujan taso, jolla harjoittelee

Valokuvat

 • Leireillä otettuja valokuvia jää- ja oheisharjoituksista, joissa leiriläisiä esiintyy

Suoramarkkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Maalivahdin nimi
 • Maakunta, jossa pelaa
 • Paikkakunta, jolla pelaa
 • Joukkue, jossa pelaa
 • Ikätaso, jolla pelaa
 • Kotihallin osoite
 • Joukkueenjohtajan ja/tai maalivahtivalmentajan nimi

Asiakastiedot

 • Osallistujan nimi
 • Vanhempien nimi / nimet
 • Kotiosoite
 • Sähköposti-osoite
 • Osallistujan syntymäaika
 • Osallistujan taso, jolla harjoittelee
 • Montako vuotta osallistunut Gold in the Net Finlandin leireille

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yhteystiedoissa (yllä) esitettyihin osoitteisiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan asiakkailta tilauksien, ilmoittautumisten tai yhteydenottojen perusteella ja silloin, kun asiakas käyttää TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin tarjoamia palveluita.

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä myös muista julkisista, ammatillisista tietolähteistä, kuten Suomen Jääkiekkoliiton tiedonannoista tai seurojen jakaman tiedon kautta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan palvelusta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas on suoramarkkinointireksiterissä, mutta muut tiedot poistetaan kun asiakkuus päättyy. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai suoramarkkinointilupa on voimassa. Rekisteröidyllä on oikeus poistua TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin suoramarkkinointilistalta ja/tai rekistereistä erikseen pyydettäessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnilla tarkoitetaan esimerkiksi työsuoritukseen, taloudellisen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia.

Profilointi

 • on automaattista tai osittain automaattista
 • kohdistuu henkilötietoihin ja
 • arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia.

 

TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland suorittaa jonkin asteista profilointia toiminnassaan suunnitellessaan kesän leireille sopivia ryhmäjakoja. Profiloinnissa arvioidaan kunkin maalivahdin taso iän, joukkueen ja sarjatason perusteella. Profilointi vaikuttaa profiloitavaan niin, että hänet saatetaan TPS Juniorijääkiekko ry:n / Gold in the Net Finlandin suosituksesta siirtää tasoaan vastaavaan ryhmään, joka saattaa poiketa osallistujan ilmoittautumisen aikana tehdystä ryhmävalinnasta.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland ilmoittaa asiasta tämän tietosuojaselosteen alussa 30 päivän ajan.

TPS Juniorijääkiekko ry / Gold in the Net Finland suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.